Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Heddlu Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Cartrefi Conwy
Llywodraeth Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru