Cyngor Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Heddlu Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Llywodraeth Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri