Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cartrefi Conwy
Llywodraeth Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy