Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Llywodraeth Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cartrefi Conwy
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Heddlu Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr