Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Llywodraeth Cymru
Cartrefi Conwy
Cyfoeth Naturiol Cymru