Heddlu Gogledd Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai
Llywodraeth Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cartrefi Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy