Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Llywodraeth Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Sir Ddinbych