Cartrefi Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfoeth Naturiol Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych